VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) je spoločnosť:

ELUMA Group s.r.o.

Gerlachovská 867/12

04001 Košice

IČO: 46364544, DIČ: 2023358326, IČ DPH: SK2023358326.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28455/V.

 

Kontakty:

Kontaktná osoba: RNDr. Mária Piknová, PhD.

E-mail: obchod@elumababy.sk

Telefón/mobil: +421 907 593 786 (Pon-Pia: 9.00-14.00 h)

 

Vážení zákazníci, internetový obchod ElumaBaby.sk neprevádzkuje kamennú predajňu. Zaoberáme sa len zásielkovým predajom, a v sídle spoločnosti sa nenachádza predajňa ani sklad tovaru. Osobný odber nie je možný. Ďakujeme za pochopenie.

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

 

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

 

1.3 Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

 

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

 

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

 

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

 

2. Zmluvné strany

 

2.1 Predávajúci je prevádzkovateľ e-shopu, spoločnosť ELUMA Group s.r.o., Gerlachovská 867/12, 0401 Košice.

 

2.2 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka uskutočnila a odoslala elektronickú objednávku.

 

3. Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1 Elektronická objednávka spracovaná systémom e-shopu sa považuje za návrh kúpno-predajnej zmluvy.

 

3.2 Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku najneskôr do 2 pracovných dní od jej uskutočnenia e-mailovou správou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43 zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

3.3 Automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

3.4 Predmetom zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim je tovar uvedený v elektronickej objednávke.  

 

3.5 Kúpna  zmluva je záväzná pre obe zúčastnené strany. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky, vrátane balenia a doručenia na miesto dodania uvedené v objednávke kupujúceho. Kupujúci je povinný tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu (§614 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

 

3.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu sa od kupujúceho vždy vyžaduje, aby odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

 

3.7 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

4. Storno objednávky

 

4.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku do okamihu, kým nebola potvrdená predávajúcim postupom podľa bodu 3.2 týchto VOP.  V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky.

 

4.2 Ak kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

 

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a/ ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje a objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

b/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 3 pracovných dní.

 

5. Kúpna cena a platobné podmienky

 

5.1 Všetky ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie (prepravné).

 

5.2 Základným platidlom je mena euro.

 

5.3 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.

 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú pri potvrdení objednávky.

 

5.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena tovaru a výška prepravných nákladov sú uvedené sumárne pri vytváraní objednávky.

 

5.6 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov na doručenie tovaru si kupujúci volí v procese objednávania tovaru. Možné spôsoby platby sú:

  • dobierkou – kupujúci uhradí celú kúpnu cenu vrátane nákladov za doručenie  pri prevzatí tovaru od prepravcu
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho vopred t.j.pred dodaním tovaru. Číslo účtu obdrží kupujúci do 2 pracovných dní na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia podkladov k platbe, v opačnom prípade má predávajúci právo objednávku stornovať.   

 

6. Fotografie produktov

Obrázky zobrazené pri tovare sú len ilustračné. Vyobrazený odtieň produktov sa môže mierne líšiť od skutočného v závislosti od nastavenia farieb vášho monitora.

 

7. Dodacie lehoty

 

7.1 Dodanie tovaru sa realizuje vždy v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho.

 

7.2 Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 3-21 pracovných dní. Dodacia doba je uvedená pri každom tovare.

 

7.3 Dostupnosťou tovaru (dodacou dobou) sa rozumie doba, kedy najneskôr Vašu objednávku expedujeme a začína plynúť: a/ dňom uhradenia objednávky na účet predávajúceho, ak si kupujúci zvolil spôsob platby bankový prevod; alebo b/ dňom potvrdenia objednávky predávajúcim, ak si kupujúci zvolil spôsob platby dobierkou. 

 

7.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať objednávku až keď bude kompletná a v termíne, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dostupnosťou.

 

7.5 V prípade nedodržania dodacej doby zo strany predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení.

  

8. Dodanie a prevzatie tovaru

 

8.1 Dodanie tovaru sa realizuje len na území Slovenskej republiky prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho (kuriér DPD).

 

8.2 V deň odoslania objednávky (t.j. v deň odovzdania zásielky prepravcovi na doručenie) sa zmení status objednávky kupujúceho na „odoslaná“, o čom je kupujúci oboznámený formou informačného e-mailu prípadne aj formou sms.

 

8.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo budú potrebné viac ako 2 pokusy o doručenie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci vo výške nákladov stanovených spoločnosťou realizujúcou dopravu.

 

8.4 Pred podpísaním protokolu o prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný vizuálne skontrolovať, či  nie je zásielka poškodená. Pri zrejmých poškodeniach zásielky musí byť IHNEĎ SPÍSANÝ REKLAMAČNÝ PROTOKOL s prepravcom o rozsahu poškodenia. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a v prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našom tel. čísle 0907 593 786  alebo na našej e-mailovej adrese obchod@elumababy.sk. Reklamácia tovaru poškodeného dopravou musí byť uplatnená u predávajúceho najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa.

 

8.5 Ak kupujúci zistí nekompletnosť zásielky alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 2 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

8.6 Predávajúci nezodpovedá za:

a/ oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom

b/ oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c/ nedoručenie zásielky z dôvodu chybne uvedených údajov (adresa, telefónne číslo).

 

8.7 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

9. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 

9.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (čítať Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy).

 

9.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 9.1, t.j. najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

 

9.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  

9.4 Kupujúci  môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe na adresu ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. e-mailom na obchod@elumababy.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť tu), ktorý doručí e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho.

 

9.5 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

9.6 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, prať a pod.

 

9.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

 

9.8 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

9.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

9.10 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 9.8 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

9.11 Predávajúci vráti kupujúcemu platby podľa odseku 9.8 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

9.12 Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci (§10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.).

 

9.13 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby.

 

9.14 Adresa pre vrátenie tovaru:

ELUMA Group s.r.o.

Janovík 21

082 03 Lemešany

telefón: +421 907 593 786

email: obchod@elumababy.sk

  

9.15 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

  

10. Záručná doba

 

10.1     Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. 

10.2     Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

10.3     Faktúra za tovar slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

11. Reklamačný poriadok

 

11.1 Vady na tovare, zodpovednosť za vady

 

11.1.1 Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to najmä § 619 a nasl. (zodpovednosť za vady predanej veci) ako aj zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

11.1.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

11.1.3 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:

a) nevhodnou manipuláciou

b) nevhodnou montážou

c) opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania

d) nevhodným ošetrovaním

f) vplyvom poveternostných podmienok

g) úmyselným poškodením

 

11.1.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

 

11.2. Reklamácia vád, postup pri reklamácii

 

11.2.1 Ak sa na výrobku objaví chyba, na ktorú sa záruka vzťahuje, je kupujúci povinný uplatniť prípadnú reklamáciu bezodkladne po zistení chyby a výrobok ďalej nepoužívať, ani sa nesnažiť o jeho opravu.

 

11.2.2 Kupujúci si reklamáciu u dodávateľa uplatňuje oznámením o vadách tovaru, ktoré zašle doporučene poštou spolu s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu dodávateľa: ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 082 03 Lemešany. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

11.2.3 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru e-mailom na obchod@elumababy.sk.

 

11.2.4 Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu kompletný a čistý. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

 

11.2.5 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie  e-mailom na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

 

11.2.6 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

11.2.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

a/ predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.

b/ Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 

11.2.8 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

11.2.9 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

11.2.10 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

11.3 Alternatívne riešenie sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@elumababy.sk).

 

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  

12. Ochrana osobných údajov

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci - fyzická osoba (ďalej „dotknutá osoba“) je povinný oznámiť predávajúcemu (ďalej „prevádzkovateľ“) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje poskytuje kupujúci dobrovoľne v procese objednávania tovaru cez webovú stránku prevádzkovateľa.

 

12.2 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme „E-shop“ prevádzkovateľa ELUMA Group s.r.o., Gerlachovská 867/12, 04001 Košice, IČO: 46364544. Prevádzkovateľ prehlasuje, že tento informačný systém je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov podľa §34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., registračné číslo 201409862.

 

12.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby - objednávateľa (zákazníka, kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je: registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Účtovné a daňové doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky.

 

12.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

13. Náklady na doručenie tovaru (prepravné)


Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené automaticky v nákupnom košíku pri vytváraní objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Aktuálny cenník prepravy tu >>

 

14. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné od 9.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3

043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547

ke@soi.sk

 

 


TOP