Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (§ 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

---------------------------------------------------

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po doručení tovar rozbaliť a odskúšať jeho funkčnosť. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť (prať a pod.), čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 

 

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

---------------------------------------------------

  

2. Vrátenie tovaru, vrátenie platby – informácie pre kupujúcich

 

2a/ O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy nás informujte písomne jednoznačným vyhlásením, zaslaným e-mailom na obchod@elumababy.sk alebo listom zaslaným poštou na adresu: ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany (na tento účel môžete použiť aj „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý ste obdržali e-mailom spolu s potvrdením o vytvorení objednávky alebo si ho môžete stiahnuť na adrese: http://elumababy.sk/odstupenie_od_zmluvy_eluma.doc). Vzor na od odstúpenie od zmluvy nájdete aj na konci tohto dokumentu.

 

2b/ Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

Adresa pre vrátenie tovaru: 

ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany

  

- náklady na vrátenie tovaru znášate Vy

- tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy

- zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru (faktúru)

- odporúčame vám zásielku poistiť

- nezasielajte tovar na dobierku – dobierku neprijímame

 

2c/Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia, vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si výslovne zvolili iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ ste si zvolili spôsob platby dobierku, peniaze Vám vrátime bankovým prevodom na Vami uvedené číslo bankového účtu.

 

Platbu, ktorú sme od Vás prijali na základe zmluvy, Vám vrátime až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

--------------------------------------------------- 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy - VZOR

 

Adresát:

ELUMA Group s.r.o.

Janovík 21

08203 Lemešany

 

Vec:

Týmto oznamujem, že v zákonnej lehote do 14 dní od prevzatia tovaru odstupnujem od zmluvy na tento tovar (uveďte kód, presný názov tovaru podľa faktúry a počet kusov):

....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru (nie je povinné vyplniť, v rámci skvalitňovania našich služieb však uvítame spätnú väzbu od našich zákazníkov):

....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru*: .....................................................................................................................

 

Číslo objednávky / číslo faktúry*: ..................................................................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa*:

...................................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

Peniaze si prajem vrátiť na číslo účtu:

.....................................................................................................................

 

  

Dátum:     .....................................

 

Podpis spotrebiteľa*  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):      .................................................

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite


TOP